Tio år i FRA-lagens skugga : en analys av hur ett av de mest omstridda lagförslagen i svensk historia påverkat balansgången mellan frihet och säkerhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Kristonel Elwe; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Samhällen har genom historien eftersträvat en perfekt balans mellan frihet och säkerhet. Med anledning av att termerna definieras utifrån subjektiva kriterier har balansgången resulterat i olika utfall beroende på en rad unika och historiska omständigheter. Sedan de förödande terroristattentaten i USA den 11 september 2001 har världssamfundets syn på global fred och säkerhet förändrats. Den balans som tidigare ansågs ha varit väl avvägd hade rubbats. Runtom i världen påbörjades reformarbeten inom den säkerhetspolitiska sektorn som i högsta grad kommit att påverka balansgången, även i Sverige. Sverige har likt övriga Europa omfattande utmaningar att ta sig an i en ständigt föränderlig världsbild. Kombinationen av globalisering och teknologisk utveckling innebär ytterligare adderade lager av dynamik och komplexitet. Under det senaste decenniet har det skett en medveten politisk satsning på svensk försvars- och säkerhetspolitik, men den har inte uträttats bekymmerslöst. Mot slutet av 00-talet framlades FRA-lagen i riksdagskammaren, en informell benämning på en rad olika lagändringar i syfte att effektivisera svensk försvarsunderrättelseverksamhet. Det skulle komma att bli ett av de mest omstridda lagförslagen i svensk historia; en vattendelare bland allmänheten som utlöste en kraftigt polariserad debatt. Sällan har svenska politiska beslutsfattare resonerat lika mycket kring dikotomin frihet/säkerhet som vid debatten om FRA-lagens vara eller icke vara. Det föranledde en tydlig insikt i hur de politiska partierna konstruerat balansgången mellan frihet och säkerhet i syfte att få gehör för sin politik, vilket förstärktes av att det vid dåvarande tidpunkt rådde en politisk divergens om FRA-lagen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet pekade på att de ingrepp i den personliga integriteten som FRA-lagen skulle medföra inte kunde kompromissas bort eller rättfärdigas av ökad säkerhet. Regeringsstyrande Alliansen ansåg däremot att Sverige var i behov av en effektivare försvarsunderrättelseverksamhet för att trygga svenska medborgares säkerhet in- och utrikes. Efter en rad olika förändringar i lagförslaget samt andra medföljande rättssäkerhetsgarantier kom FRA-lagen att röstas igenom i svensk riksdag och trädde i kraft den 1 januari 2009. Vid slutförandet av föreliggande uppsats har det passerat tio år sedan FRA-lagens ikraftträdande. Den offentliga debatten kring integritetsskydd vid försvarsunderrättelseverksamhet har svalnat, men däremot utgör temat en stående punkt som diskuteras på årlig basis i riksdagskammaren. Därmed är det möjligt att analysera hur konstruktionen av balansgången mellan frihet och säkerhet förändrats över tid och resulterat i ett nytt ekvilibrium. Uteslutande Vänsterpartiet råder numer en politisk konvergens kring FRA-lagens nödvändighet, vilket förklaras av den säkerhetspolitiskt försämrade situationen i Sverige och dess närområde, nya typer av hot i form av cyberbaserad krigföring och påverkansoperationer samt ökat antal terroristattentat i Europa. Att finna en väl avvägd balans mellan åtgärder ämnade att öka den nationella säkerheten och medborgares lagstadgade rätt till personlig integritet är en svårartad konst. Den allt mer dynamiska och snabba samhällsutvecklingen tyder på att politiker även fortsättningsvis kommer att få brottas med sökandet efter en perfekt balans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)