En kostnadsjämförelse mellan hyrd och köpt utrustning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Dennis Dudenhöfer; [2016]

Nyckelord: hyra; köpa; utrustning; maskiner;

Sammanfattning: Sammanfattning I den svenska byggbranschen hyr de flesta entreprenörer diverse inventarier hos hyrföretag. Detta av flera anledningar, varav den största är att företag inte vill binda upp kapital. Rekab Entreprenad AB i Umeå är ett sådant företag, som nu vill undersöka vilket alternativ som är mer kostnadseffektivt. Att hyra inventarier, eller att köpa dem. Syftet med denna rapport var att göra just detta, i en fallstudie som utförs för Rekab AB i Umeå. Med hänsyn till  de samarbetspartners som Rekab har avtal med, har kostnaden för köp av ett antal maskiner beräknats, och ställts emot kostnaden vid hyrning av samma maskiner. Där har hänsyn inte bara tagits till diverse faktorer som lagring, transport och försäkring, utan det har även utarbetats förslag för miljöeffektivisering vid maskinköp. Det ekonomiska resultatet av studien har delats upp i två delar: den individuella kostnaden för varje inventarie och generella kostnader. Exempel på generella kostnader är hyra och transport. Dessa går upp till  94 700kr/år. Den andra kostnaden, som beräknades individuellt för varje inventarie, varierar väldigt mycket. Trenden är dock att köp av inventarien nästan är en fjärdedel av kostnaden för hyran. Hänsyn får dock tas till att service inte inräknades i den kostnaden, och att generella kostnader tillkommer. En till faktor är att hyran redan betalas idag, och därför inte blir någon extra kostnad vid maskinköp. Enligt denna studie skulle inköp av inventarier, med hänsyn till volymerna av inventarier som Rekan skulle köpa in, vara billigare för Rekab.   Med tanke på hur lönsamt maskininköp är enligt denna studie måste ifrågesättas varför Rekab fortfarande hyr maskiner. Denna fråga kan besvaras med gömda kostnader, som ofta är svåra att prissätta. I diskussionen diskuteras dessa kostnader mer utförligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)