Lövholmen strand

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Sammanfattning: I detta examensarbete avser jag att utforma en alternativ strukturplan utifrån Stockholms stads befintliga stadsplaneringsprojekt för den nya stadsdelen Lövholmen. Genom att studera och kritiskt granska det befintliga förslaget avser jag att dels ta tillvara de redan goda förslagen samtidigt som jag kombinerar dessa med mina egna förslag. Som inspirationskälla har jag valt arkitekten och stadsplaneraren Jan Gehl. Jan Gehl är också den som utformat det befintliga stadsplaneringsförslaget. Följande syften ligger till grund för min alternativa strukturplan: - Uppfylla de goda delarna av stadens visioner - Minska exploateringsnivån och därmed ge utrymme till ljus, grönska och mänsklig skala i det offentliga rummet - Utforma de offentliga rummen på så sätt att de ger lust och möjlighet till meningsfulla möten, fler innovativa aktiviteter och rekreation - Planera en ny stadsdel utifrån Lövholmens nuvarande identitet   Examensarbetet är strukturerat utifrån följande modell: - Redovisning av Lövholmens identitet och historia, inspiration och teoretiska utgångspunkter - Genomgång av stadens förslag och visioner för Lövholmen - En kritisk granskning av stadens förslag och visioner - Redovisning av de visioner staden har som jag valt att ta med samt de åtgärder i stadens förslag jag avser att göra för att skapa mer levande offentliga rum - Presentation av min alternativa strukturplan - En avslutande sammanfattning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)