"Det är aldrig vi som får vara i fokus" : En kvalitativ studie om unga vuxnas deltagande i anti-rasistiska forum för afrosvenskar

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker varför unga vuxna som vuxit upp i Sverige väljer att delta i anti-rasistiska separatistiska forum för afrosvenskar. Syftet har undersökts genom att ta reda på hur unga vuxna som deltar i forum för afrosvenskar identifierar sig, vilka argument som unga vuxna framhåller till att delta i separatistiska forum specifikt för afrosvenskar samt hur de menar att separatism kan bidra till anti-rasism. Genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med fem unga vuxna afrosvenskar har datamaterial samlats in. I intervjuerna framgick det att respondenterna utsätts för vardagsrasism såväl som strukturell rasism i samhället. Respondenterna upplever att rasistiska händelser ofta ifrågasätts och tas inte på allvar av icke-svarta. Detta bildar ett utanförskap bland afrosvenska unga vuxna och påverkar deras identifikation då de ständigt förhåller sig till deras hudfärg och ursprung. Av denna anledning upplever respondenterna att de inte passar in i föreställningen av svenskhet och väljer därmed att delta i separatistiska forum på jakt efter en gemenskap med andra afrosvenskar. Denna gemenskap bygger på ett igenkännande av rasistiska händelser som afrosvenskar utsätts för i vardagen. Separatistiska forum ger afrosvenska unga vuxna en plats där de har tolkningsföreträde över hur de påverkas av rasistiskt förtryck och kan på det viset ifrågasätta orättvisa maktstrukturer i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)