Sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med läkare i samband med rond : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Författare: Karin Nedfors; [2012]

Nyckelord: Interpersonell; Kommunikation; Läkare; Rond; Sjuksköterska;

Sammanfattning:

Bristande kommunikation mellan vårdpersonal i samband med rond kan vara en bidragande faktor till misstag som drabbar patienten inom den svenska sjukvården. Den dagliga ronden kan således vara ett tillfälle där det är av vikt att kommunikationen upplevs välfungerande av såväl sjuksköterska som läkare. Med detta som grund genomfördes intervjustudien med syfte att belysa sjuksköterskans upplevelse av kommunikation med läkare i samband med rond. Nio sjuksköterskor som arbetat mer än två år på en kirurgisk vårdavdelning intervjuades med öppna frågor. Det inspelade materialet transkriberades och analyserades därefter med innehållsanalys enligt Burnard. I resultatet utkristalliserades fem huvudkategorier: Bemötande utan respekt, Kompetensen tas inte på allvar, Gemensamma mål underlättar, Budskapet når inte fram samt Betydelsen av den professionella relationen. Slutsatsen antyder att upplevelsen av kommunikation i samband med ronden i nuläget har vissa brister ur sjuksköterskans synvinkel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)