Inkluderande arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Maria Lindqvist; Linda Strömqvist; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Enligt Skolverket (2010) ska verksamheten tillsammans utveckla förskolor där alla barn även barn med särskilda behov ska kunna lyckas i sitt tillägnande av viktiga kunskaper. Förskolan bör sträva efter att alla barn blir inkluderade oavsett bakgrund. Utifrån ett samhällsperspektiv så är det betydelsefullt att förskollärare kan skapa inkluderande lärmiljöer där alla barn får vara med och där hänsyn tas till barnens olika behov och förutsättningar. Studiens syfte är att undersöka vilka lärandemiljöer som skapar utvecklingsmöjligheter för barn i behov av särskilt stöd på en förskola och hur ett urval av förskollärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd kring inkludering. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och för att få svar på våra frågeställningar har intervjuer använts som metod. Intervjupersonerna är tio stycken förskollärare från tre olika förskolor. Resultatet visade att förskollärarna var positivt inställda till att inkludera barn med behov av särskilt stöd. Samtliga förskollärare ansåg att verksamheten bör anpassas efter de behov som finns och alla barn bör ha samma möjlighet att delta i aktiviteterna. Deras sätt att se på delaktighet och inkludering i verksamheten är att förskolläraren ska utgå ifrån barnens behov och att den är anpassad för alla barn. Det framkommer även att alla förskollärare pratar om vikten av att planera utifrån barn med särskilda behov och vad de behöver i sin utveckling. Det är betydelsefullt att skapa lärandemiljöer som lockar och utmanar och detta kan göras genom material och utformning. En angelägen aspekt kring barn i behov av särskilt stöd enligt förskollärarna är att barnen bör ses som en tillgång i verksamheten snarare än en belastning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)