Personers erfarenheter av att leva med bipolär sjukdomEn kvalitativ innehållsanalys baserat på narrativer i form av självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Ramström Isabelle; Emma Thuresson; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Bipolär sjukdom präglas av maniska och depressiva episoder och delas in ibipolär typ I och bipolär typ II. Bipolär sjukdom behandlas vanligen medstämningsstabiliserande läkemedel samt elektrokonvulsiv terapi (ECT). Funktioner i detvardagliga livet brister ofta, vilket leder till sämre prognos och högre dödlighet. Faktorersom exempelvis dålig kost, stillasittande livsstil och droganvändning ökar risken församsjuklighet.Syfte: Personers erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom.Metod: En kvalitativ innehållsanalys baserat på narrativer i form av självbiografier medhjälp av databasen LIBRIS.Resultatet: Studien resulterade i två domäner samt sju huvudkategorier. En del personerlevde feldiagnostiserade, i ovisshet och att vara patient i sjukvården upplevdes olika.Elbehandling, litium och självmedicinering var behandlingar som användes ochbiverkningar förekom. Under de maniska och depressiva skoven upplevdes frustrationsamtidigt som en del kände uppskattning till sin sjukdom för att skoven gav möjlighet attutvecklas.Slutsats: Den kroniska sjukdomen påverkar det dagliga livet och behandlingen skiljer sigför varje person. Samtliga självbiografier uppmärksammade kunskapsluckor i samhälletoch stigmatisering för bipolär sjukdom. Genom att ta del av personers erfarenheterskapas ett samarbete mellan patient och vårdpersonal vilket leder till individanpassadvård.Nyckelord: Biografi, bipolär sjukdom, erfarenheter, självbiografi

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)