När chefen är personalare - en studie av pesonalarbete på Länsförskringar Södermanland

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Josefin Vitell; [2005]

Nyckelord: Business studies;

Sammanfattning: Bakgrund och problemställning: I dagens organisationer blir personalarbetet ofta alltmerdecentraliserat. Vanligtvis innebär det att personalansvaret delegeras till cheferna i denoperativa verksamheten och personalspecialisterna istället främst får en stödjande och rådgivande roll. Detta är fallet i Länsförsäkringar Södermanlands organisation, som är denna uppsats undersökningsobjekt. Där hade även ett visst missnöje gällande personalarbetet uttryckts och därför behövde företagets personalarbete utredas. Uppsatsens problemställningar fokuserades således på vad decentraliserat personalansvar innebär, vilken roll och vilka förväntningar som tillskrivs personalfunktionen samt vilken roll linjecheferna har i personalarbetet.Syfte och avgränsningar: Syftet med uppsatsen är därmed att kartlägga hur personalansvar och –arbete uppfattas, utövas och fördelas i en decentraliserad organisation. Den skall även geen översikt av befintliga teorier vad gäller ovanstående samt utgöra en grund för hurLänsförsäkringar Södermanland kan hantera personalfrågor. Uppsatsen är av generell naturoch därför kommer den ej behandla särskilda aspekter av personalarbete på djupet.Metod: Under uppsatsarbetet har de teoretiska och empiriska studierna bearbetats parallellt, med undantag för den allra första perioden då en grundläggande teoretisk kunskap inom ämnet byggdes upp. Studien grundas på en kvalitativ ansats. Ett antal djupintervjuer har genomförts och analyserats med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska referensram.Resultat och slutsatser: Denna undersökning har framför allt gett en tydligare bild av hur personalansvar och –arbete kan utövas praktiskt i en decentraliserad organisation. Den visar att specialistkunskap inom personalområdet vanligtvis tycks finnas centralt och tillgodoser behov av stöd och strategier, medan det praktiska personalarbetet ofta utförs av linjechefer.Många ser det som mycket positivt att stora delar av personalarbetet delegeras ut i organisationen. Detta tycks främst ha att göra med att linjecheferna är insatta i den aktuella situationen och känner individerna som de arbetar med. På så sätt är de närmare medarbetarna än en personalavdelning kan vara och har därigenom möjligheter att lättare se vilka förhållanden som råder i arbetsgruppen, vilket gör att de kan anpassa personalarbetet efterolika situationer i arbetet – såväl i det löpande arbetet som på ett mer strategiskt plan. Vad som tycks vara framgångsfaktorer för decentraliserat personalarbete är tydliga policies (i linje med företagets normer och målsättningar), erfarenhet, god kommunikation, utbildning, kompetent stöd samt ett intresse och en vilja att arbeta med människor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)