En affärsmodell för att optimera produktionen i ett fjärrvärmenät : En fallstudie på Luleå Energi AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Fjärrvärme står för stora delar av den uppvärmning av fastigheter som sker i Sverige och har länge ansetts vara kostnadseffektiv och miljövänlig. Detta är något som börjat ifrågasättas, vilket lett till att energibolag ständig letar efter sätt att effektivisera fjärrvärmenäten för att stärka fjärrvärmens marknadsposition. En teknik för att effektivisera fjärrvärmenäten som utvecklats på senare år är laststyrning. Tekniken ger energibolag möjlighet att optimera produktionen för att minska användningen av dyra och miljömässigt dåliga bränslen som exempelvis olja. Laststyrning bygger på faktumet att byggnader är tunga objekt som har goda möjligheter att lagra värme. När energibolag använder sig av laststyrning styr de effektuttaget i fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet utifrån produktionens behov. Då laststyrning direkt påverkar värmetillförseln till de fastigheter som ansluts måste nya affärsmodeller utvecklas för att säkerställa att kundernas behov av fjärrvärme uppfylls. Syftet med detta examensarbete har varit att utveckla ett underlag till hur fallföretaget Luleå Energi AB (LEAB) kan ta fram en affärsmodell för laststyrning. LEAB utreder möjligheterna att införa laststyrning för att jämna ut de effekttoppar som uppstår i fjärrvärmenätet. Studiens syfte har uppnåtts genom att litteratur och genomförda intervjuer lett till framtagandet av en generell modell som innehåller de viktigaste punkterna i en affärsmodell för laststyrning. Slutsatserna i studien är framförallt riktade till fallföretaget LEAB men bör vara applicerbara av andra energibolag som planerar att införa laststyrning i sina fjärrvärmenät. Vidare bör studiens slutsatser även vara av intresse för läsare som söker ökad förståelse för fjärrvärme och laststyrning. LEAB rekommenderas använda den generella modell som presenteras i studien som underlag vid utvecklingen av en affärsmodell för laststyrning. Då både resultaten i denna studie och tidigare studier tyder på att om laststyrning implementeras på rätt sätt finns det goda möjligheter till mindre miljöpåverkan och ekonomiska vinster för både energibolag och deras kunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)