I väntan på att få livet tillbaka : Upplevelsen av att vänta på en njurtransplantation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: I Sverige och världen är njurtransplantation den mest genomförda transplantationen. Behovet av att få en njurtransplantation ökar i antal och är större än vad vården i nuläget kan tillgodose. Detta gör att patienter får vänta på obestämd tid samtidigt som de behöver hantera ett nytt liv med sjukdom och dialys. Syftet med vårt arbete var därför att belysa patienters upplevelse av att vara i väntan på en njurtransplantation. En litteraturöversikt enligt Friberg (2017) valdes som metod där tio kvalitativa artiklar analyserades. Resultatet presenterades i tre huvudkategorier: Att leva i ovisshet, Att hantera väntan och Att vara i en känslomässig bergochdalbana och sju underkategorier. Resultatet visar att deltagarna upplevde att väntetiden ledde till en ovisshet och begränsning då de inte kunde planera för framtiden eftersom de inte visste när transplantationen skulle ske. För att hantera väntan var det viktigt att få stöd, acceptera sin situation och hålla hoppet uppe. Deltagarna levde i en känslomässig bergochdalbana då de längtade efter en transplantation men inte vågade hoppas på för mycket. Samtidigt pendlade de mellan glädje och tacksamhet för sin egen skull och sorg och oro för donatorns och dennes familjs skull. För att underlätta väntan behöver sjuksköterskan därför finnas närvarande och stötta patienten i att både hitta strategier för väntan och att finna ett sammanhang men även ge kontinuerlig information med en medvetenhet om hur informationen påverkar patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)