Generisk dataportabilitet för personuppgifter : En kvalitativ fallstudie av Region Östergötland

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: I samband med den nya dataskyddsförordningen för EU tillkommer ny lagstiftning kring hur verksamheter får behandla EU-medborgares personuppgifter. En av de stora nyheterna är dataportabilitetskravet som ställer krav på att verksamheter ska kunna överföra individers personuppgifter till individerna själva eller till andra personuppgiftsansvariga. Detta innebär omfattande utmaningar med verksamheters förmåga till interoperabilitet i förhållande till andra aktörer utifrån juridisk, organisatorisk, teknisk och semantisk interoperabilitet. Med dataportabilitetskravet hamnar interoperabilitet i fokus som en förutsättning förverksamheter att uppfylla dataskyddslagstiftningen. Mot bakgrund av detta studeras en offentlig organisation som berörs av dataskyddsreformen och kravet på dataportabilitet. I studien inryms en fördjupning av hur organisationen hanterar sina system och strukturer samt jobbar med standarder och samarbeten för att uppnå interoperabilitet i enlighet med dataportabilitet. Det studerade fallet bidrar med insikter för hur andra organisationer kan arbeta med liknande frågor som berör dataportabilitet och interoperabilitet. I studien framkommer det att fallorganisationen sedan tidigare arbetar med interoperabilitetsfrågor. Detta är på grund av egenuppmärksammade behov inom verksamheten och inte enbart av lagkravet från dataskyddsförordningen på dataportabilitet. Med hänsyn till dataskyddsförordningen pågår för närvarande interna analyser kring vilka åtgärder som behöver vidtas där dataportabilitet är ett av dessa områden. Organisationen ser utmaningar främst rörande tolkningen av de nya lagkraven, organisatorisk interoperabilitet och semantisk. Arbetet för att kunna uppfylla kravet pågår, och man följer de rekommendationer som ges från rådgivande organisationer, både från EU och nationellt. Studiens kunskapsbidrag bidrar till ökad förståelse för vilken relevans som interoperabilitet har för dataportabilitet kontextualiserat till den nya dataskyddsförordningen. Studien visar relevansen av hur gemensamma spelregler mellan olika parter i form av gemensam juridik bidrar till förbättrade förutsättningar att nå interoperabilitet på även de andra nivåerna: organisatoriskt, tekniskt och semantiskt, vilket utifrån vad studien visar är avgörande för möjligheten till dataportabilitet. Studien bidrar därtill med en användbar konceptuell modell för att utvärdera interoperabilitet som en förutsättning för dataportabilitet för organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)