Bankers behov av redovisningsinformation –Om kreditgivarnas användning av redovisningsinformation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Kanar Jaff; Luljeta Ismajli; [2016-03-31]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: För att bedöma ett kreditbeslut för ett företag behöver information inhämtas.Redovisningsinformation är den inhämtade informationen som används till att bedöma ettföretags betalningsförmåga och ger banken en mer överskådligt bild över företagetsresultatutveckling och finansiella situation.Problemfråga: Hur ser banken på användning av redovisningsinformation vid ett kreditbeslut?Vilken betydelse har annan typ av information som underlag vid kreditbeslut utöverredovisningsinformation?Syfte: Studies syfte är att undersöka hur användningen av redovisningsinformation är vidkreditgivning hos banker. Vi vill även att läsaren skall få en uppfattning över vilken betydelseredovisningsinformation alternativt annan information har för en bank och hur det kan påverka enkreditbedömare inför ett kreditbeslut.Metod: Studiens syfte kommer att besvaras genom en empirisk undersökning i samband medteorierna som avser redovisningsinformation och kreditgivningsprocess. Detta kompletteras medvetenskapliga artiklar, litteraturer samt intervjuer.Slutsats: Slutsatser som dragits anser författarna att användningen av redovisningsinformationvid ett kreditbeslut är till stor användning. Det har visat sig att banker har användning avredovisningsinformation men informationen är inte tillräcklig för att bli beviljat kredit. Bankerhar lika stor användning av annan typ av information såsom affärsplan, branschkännedom och attbanken har en relation med kunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)