Sökning: "journaliststudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet journaliststudenter.

 1. 1. Granskande hantverkare och neutrala spårhundar? - En studie av svenska journaliststudenters yrkesideal och förebilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ingrid Kullberg Wulf; Ingrid Ramberg; [2022-02-24]
  Nyckelord :Journalistik; journaliststudenter; ideal; förebilder; socialiseringsprocess; Journalism; journalism students; ideals; role models; socialization process;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine journalism students' views on journalistic ideals and if they have any role models. By seeing how students value different journalistic ideals, this thesis aims to examine if the students are a part of a socialization process, how they socialize into the field of journalism. LÄS MER

 2. 2. Plugg, prekariat och profession : En kvantitativ studie av det journalistiska arbetslivet efter examen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elvis Enström; Daniel Wyser; [2021]
  Nyckelord :Journalistik; prekariat; professionalisering; Utbildning; Södertörn; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Det här är en kandidatuppsats med syftet att undersöka de tidigare journaliststudenternas vid Södertörns högskola etablering på arbetsmarknaden. Det studien fokuserar på är de mest förkommande typerna av arbeten, huruvida en journalistutbildning bidrar till en mer professionaliserad journalistik och även hur dessa alumner upplever arbetsmarknaden med det journalistiska prekariatet som utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Självklart erövrande eller naturlig självklarhet? : En studie om tandläkare och journalisters karriärval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Belsam Al-Geilani; Mihriban Gülen; [2019]
  Nyckelord :Snedrekrytering; förhållningssätt; kapital; habitus; tandläkare; journalister;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att studera varför snedrekrytering till högskolan existerar och som ger upphov till homogena universitets - och högskoleutbildningar i Sverige. Siffror från officiell statistik visar på att det råder en över - och underrepresentation bland personer med svensk respektive utländsk bakgrund på olika utbildningar men också inom olika yrkeskårer. LÄS MER

 4. 4. “Det där kunde ju lika gärna en robot ha skrivit” : En studie om publikens uppfattningar av Mittmedias textrobot i kontrast till den mänskliga journalisten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennifer Korsgren; Mathilda Ejefalk; [2018]
  Nyckelord :Robotjournalistik; datajournalistik; algoritmer; publikens uppfattningar; pressetik;

  Sammanfattning : Vi kommer i denna uppsats bidra till en ökad kunskap om hur journaliststudenter samt övrigastudenter upplever artiklar skrivna av Mittmedias textrobot i kontrast till artiklar skrivna aven mänsklig journalist. Vi har undersökt om dessa studenter kan urskilja en robotskrivenartikel från en mänskligt skriven artikel utifrån kategorierna trovärdighet, läsvänlighet ochkvalité. LÄS MER

 5. 5. Att bli en journalist : Studenters erfarenheter av lärande i praktiken på SVT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Krista Blenninger; Lisa Östergren; [2018]
  Nyckelord :Communities of practice; Arbetsplatspraktik; Journaliststudenter; Lärandeprocess; SVT;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte har varit att bidra med kunskap om journaliststudenters lärandeprocess under praktikperioden på Sveriges Television. För att förstå lärandeprocessen har Wengers lärandeperspektiv Communities of practice använtssom utgångspunkt för studiens 4 frågeställningar: hur skapar studenterna mening för att förstå nya intryck, på vilket sätt bidrar olika gemenskaper till studenternas utveckling, på vilket sätt formas studenternas identitet under praktikperioden ochhur sker studenternas inträde i de nya sociala praktikgemenskaperna. LÄS MER