Sökning: "socialiseringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet socialiseringsprocess.

 1. 1. Granskande hantverkare och neutrala spårhundar? - En studie av svenska journaliststudenters yrkesideal och förebilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ingrid Kullberg Wulf; Ingrid Ramberg; [2022-02-24]
  Nyckelord :Journalistik; journaliststudenter; ideal; förebilder; socialiseringsprocess; Journalism; journalism students; ideals; role models; socialization process;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine journalism students' views on journalistic ideals and if they have any role models. By seeing how students value different journalistic ideals, this thesis aims to examine if the students are a part of a socialization process, how they socialize into the field of journalism. LÄS MER

 2. 2. De bortglömda flickornas röster : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Chila Mohammed Amin; Michall Hussain; [2022]
  Nyckelord :ADHD; kvinnor; stigma;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen ADHD. Tidigare forskning har visat att flickor och kvinnor med ADHD ofta har dolda symtom som gör att de blir förbisedda och utan diagnos under en längre tid, som i sin tur leder till en rad konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Omsorgens två motpoler: brist och överdrift : En essä om pedagogernas uppdrag om att stödja barn i deras socialiseringsprocess i balansen mellan omsorg och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Faedeh Nosrat; [2020]
  Nyckelord :care; socialication; educator; approach; caregiver; learning; omsorg; socialisation; pedagog; förhållningssätt; vårdnadshavare; lärande;

  Sammanfattning : This essay begins with two stories that depict children with both a lack of care and care in exaggeration. My purpose with essay is to make socialization visible by discussing these scenarios and show how it is affected by both the lack of care and exaggeration of it. LÄS MER

 4. 4. Ta, ta därefter… : militär kulturs inverkan på arméns taktiska utbildning

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Bergqvist von Post; [2020]
  Nyckelord :militär kultur; officersutbildning; offensiv och defensiv krigföring; taktiskt tänkande;

  Sammanfattning : Studiens utforskar med en tolkande kvalitativ ansats hur militär kultur reproduceras genom taktisk utbildning av svenska arméofficerare och därmed inverkar på balansen mellan offensiv och defensiv krigföring. Genom en fördjupning av teoribildningen kring militär kultur har tre deduktivt teoretiska yttringar formats för att analysera studiens empiriska underlag. LÄS MER

 5. 5. Incitament i revisionsbyråer : Hur incitamentstyrning kan användas för att stärka det professionella och kommersiella perspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Incentive; Reward system; Commercialism; Professionalism; Profession; Clan control; Up or out; Performance measurement; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Incitament; Belöningssystem; Kommersialism; Professionalism; Profession; Clan control; Up or out; Prestationsmätning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revisionsbranschen kan ses som en del av en profession med en tanke om att bidra till samhällsmässigt intresse genom att objektivt och oberoende förmedla ekonomisk information. En profession är beroende av kompetent och kvalificerad personal för att kunna upprätthålla god revisionskvalitet. LÄS MER