Sökning: "professionalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet professionalisering.

 1. 1. Professionalisering eller amatörisering? : en studie av förändringar i slöjdämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emma Waller; [2022]
  Nyckelord :slöjd; digitalisering; kursplansanalys;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka och lyfta fram de förändringar som gjorts i kursplanen för slöjd sedan Lpo 94 till Lgr 22. Vidare syftar studien till att synliggöra hur några slöjdlärare har tolkat dessa förändringar och om det gett någon effekt för deras undervisning. LÄS MER

 2. 2. Fri eller fängslad? : en kvalitativ studie om frilansares yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Frida Eklöf; Pontus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Frilansjournalist; yrkesidentitet; yrkesroll; arbetsrelation; profession; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats undersöker yrkesidentiteten hos den svenska frilansjournalisten genom kvalitativa intervjuer med fyra journalister vars huvudsakliga sysselsättning utgår från frilansande. Syftet är att kartlägga yrkesidentiteten utifrån yrkesrollens beståndsdelar och journalisternas egna berättelser. LÄS MER

 3. 3. Ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på psykiatrins tillväxt i början av 1900-talet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Steinn Steingrimsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :psykiatri; sinnessjukvård; hospital; tillväxt; professionalisering;

  Sammanfattning : From around 1800 to the end of the twentieth century, mental healthcare grew fromunorganized, improvised home care and, more rarely, ecclesiastical care to being one of thebasic public services. During this period, the practice of psychiatry professionalized andpsychiatric symptoms were medicalized. LÄS MER

 4. 4. DEN NYEXAMINERADE FYSIOTERAPEUTENS UPPLEVELSE AV UTMANINGAR OCH STRATEGIER - EN INTERVJUSTUDIE KRING DET FÖRSTA ARBETSÅRET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Lindvall; Josefin Malm; [2021-11-18]
  Nyckelord :Kvalitativ; professionalisering; fysioterapi; utmaningar; strategier;

  Sammanfattning : Det första arbetsåret efter yrkesexamen är en period då teori och praktik ska knytas samman. Den nyexaminerade fysioterapeuten möter många utmaningar vilka kan hanteras på olika sätt. Kunskapsläget kring upplevelsen av det första arbetsåret är begränsat och överförbarheten till fysioterapeuter i Sverige är inte självklar.. LÄS MER

 5. 5. FÖRSKOLLÄRARSTUDENTERS RESONEMANG OM OMSORG En kritisk diskursanalys av studenters tal om omsorg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christer Rödin; [2021-08-27]
  Nyckelord :omsorg; diskurs; förskollärarstudent; förskola; EduCare;

  Sammanfattning : Syfte:Det övergripande syftet i studien är att vinna kunskap om hur förskollärarstudenter resonerar om begreppet omsorg i relation till sin utbildning. Mer specifikt åsyftar studien att besvara följande frågor: Hur definierar studenterna begreppet omsorg? Vilka diskurser framträder i talet om omsorg på förskollärarprogrammet? Hur reflekterar studenterna om sina kunskaper om omsorgens roll för det förskolepedagogiska fältet?Teori:Studiens teoretiska ramverk består av Fairclough kritiska diskursanalys (1992,2010) och används även som analysmetod. LÄS MER