Sökning: "underrättelser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet underrättelser.

 1. 1. Hemlig dataavläsning - Ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet, eller en alltför långtgående inskränkning av individens rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet; effektivitet; effektivitetsbegreppet; brottsbekämpande myndigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning samt att jämföra den med tidigare tvångsmedelslagstiftningar och utvärdera tillämpningen av dem. Detta görs för att få möjlighet att analysera lagens lämplighet och den avvägning som lagen aktualiserar i dess införande och tillämpning, nämligen intresset av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan och intresset av den personliga integriteten å andra sidan. LÄS MER

 2. 2. Analys av underrättelser från Livsmedelsverkets officiella veterinärer till Länsstyrelsen i Jönköpings län : slakteriunderrättelsernas utveckling och potential med fokus på djurskydd och djurvälfärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ylva Nilsson; [2016]
  Nyckelord :djurskydd; länsstyrelse; slakt; officiell veterinär; underrättelser;

  Sammanfattning : På slakterierna i Sverige arbetar officiella veterinärer som är anställda av Livsmedelsverket för att kontrollera smittskydd, livsmedelssäkerhet och djurskydd. 2014 publicerade Jordbruksverket utkastet till en ny vägledning med syfte att underlätta veterinärernas bedömning av vad som är en djurskyddsbrist. LÄS MER

 3. 3. Hur tänker KUT:en?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Eliasson; [2015]
  Nyckelord :kriminalunderrättelsetjänst; underrättelseanalys; Tankestil; tankekollektiv; KUT; Polisen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Underrättelsetjänster genererar generellt ett stort intresse för allmänheten. En bidragande orsak kan vara för att det är svårt att få en insyn i en sådan verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Vanligen tillförlitlig (?) - Värdering av källor och information

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Besim Zariqi; [2015]
  Nyckelord :värdering; källvärdering; underrättelseprocess; tillförlitlighet; sakriktighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Underrättelse-­ och säkerhetstjänster ägnar en stor del av sin verksamhet åt att hantera ett mycket stort informationsflöde som ska värderas och granskas och i slutändan utmynna i en bedömning av exempelvis ett troligt framtida skeende. I denna studie visas att det utöver den metod som tillämpas vid värdering av information och källor även finns beteendevetenskapliga aspekter som påverkar hur informationsmottagaren gör värderingen. LÄS MER

 5. 5. Luftmaktsteori : en analys av Warden och Pape

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :luftmaktsteori; Warden; Pape; stormakt; mindre stat; överförbarhet;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka författarens hypotes om att Warden och Papes teorier om luftmakt utgår från ett stormaktsperspektiv vilket minskar deras överförbarhet för mindre stater. I uppsatsens redogörs och blottläggs Wardens och Papes luftmaktsteorier för att förstå deras bakomliggande resonemang och krav. LÄS MER