Sökning: "hemlig dataavläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden hemlig dataavläsning.

 1. 1. Hemlig dataavläsning - Ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet, eller en alltför långtgående inskränkning av individens rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet; effektivitet; effektivitetsbegreppet; brottsbekämpande myndigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning samt att jämföra den med tidigare tvångsmedelslagstiftningar och utvärdera tillämpningen av dem. Detta görs för att få möjlighet att analysera lagens lämplighet och den avvägning som lagen aktualiserar i dess införande och tillämpning, nämligen intresset av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan och intresset av den personliga integriteten å andra sidan. LÄS MER

 2. 2. Hemlig dataavläsning : Avvägningen mellan en effektiv metod och rätten till skydd för personlig integritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Hellgren; [2020]
  Nyckelord :hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Statliga trojaner i kampen mot grov brottslighet - En studie av lagen om hemlig dataavläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Abtin Khoshnood; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Straffprocessrätt; Criminal procedure; Hemlig dataavläsning; Secret Data Interception; God lagstiftning; Hemliga tvångsmedel; Clandestine coercive measures; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Secret Data Interception Act came into force on 1 April 2020 despite the fact that the adoption of the law had been questioned by several consulta-tion bodies. Secret data interception is a clandestine coercive measure through which the law enforcement agencies access a communication device and obtain the information found therein. LÄS MER

 4. 4. Hemlig dataavläsning – ett effektivt tvångsmedel?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Fredén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inhämtning av digital bevisning vid sexualbrott mot barn via internet - Avvägningen mellan effektivitet och personlig integritet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Laurita Krisciunaite; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; sexualbrott mot barn; sexuella övergrepp mot barn; internet; grooming; digital bevisning; våldtäkt; personlig integritet; effektivitet; brottsbekämpning; elektronisk kommunikation; LEK; straffprocesuella tvångsmedel; hemliga tvångsmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ökande internetanvändningen och teknikutvecklingen har lett till en förflyttning av traditionella brott till den digitala miljön. Internet möjliggör kommunikation i en annan utsträckning än tidigare och större möjligheter för sexualförbrytare att kontakta barn i syfte att utsätta dessa för sexuella övergrepp. LÄS MER