Sökning: "criminal law"

Visar resultat 1 - 5 av 1128 uppsatser innehållade orden criminal law.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Företags brottssubjektstatus : En analys av straffrättens begreppsliga och ideologiska horisonter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karwan Osmani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. #MeToo, Men’s Sexual Violence against Women and the Chilling Effect of Defamation Lawsuits: A Feminist Critique of the Swedish Criminal Justice System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Damström; [2020]
  Nyckelord :#MeToo; Men s Sexual Violence against Women; Defamation; Swedish Criminal Justice; Feminist Critique; Freedom of Expression; International Human Rights Law; Women s Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : #MeToo became in 2017 a strong and successful movement in Sweden where women exercised their freedom of expression to question structural injustice and men’s sexual violence against women. The movement broke the silence and stigma about being victim of men’s sexual violence and helped fight impunity. LÄS MER

 4. 4. Rätten till polisiär våldsutövning : En jämförelse mellan den förvaltningsrättsliga befogenheten till polisiär våldsutövning och den straffrättsliga grunden till våldsutövning i nödvärn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Hardo; [2020]
  Nyckelord :Polisiär våldsutövning; nödvärn; laga befogenhet; våldsbefogenheter; polisiärt våld; polisiär våldsanvädning; våldsutövning; våldsanvändning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; barnrätt; barnkonventionen; the convention on the rights of the child; kritisk rättspositivism; critical legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. LÄS MER