Sökning: "Oskar Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Oskar Jönsson.

 1. 1. Visualization of object detection data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Anna Lissborg; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :User-centered design; UCD; none interactive; graphical visualization; video surveillance; object detection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As a part of the innovation and growth within the Axis, object detection with new technology is explored. The car industry is lowering the costs on RAdio Detection And Ranging (RADAR) chipsets, making them a viable hardware to incorporate within a surveillance camera device. LÄS MER

 2. 2. En röst från Danderyds sjukhus: Hur en offentlig organisation använder podcastmediet i sin varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Oskar Danielsson; Emma Jönsson; [2017]
  Nyckelord :branding; employer brand; public sector; podcast; New Public Management; storytelling; brand ambassadorship; identity building; relationship building; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis, the branding communication in Danderyd hospital’s podcast Akutsjukhuset is examined, aiming to generate knowledge regarding how a public organisation can use the podcast medium in its branding operations. Thus, the study intends to fill the knowledge gap regarding how public organisations use the podcast medium in their branding communication. LÄS MER

 3. 3. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Fitger; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :affärsstrategi; Porters femkraftsmodell; flygmarknaden; Resource-based View; VRIO-analys; Ryanair;

  Sammanfattning : Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. LÄS MER

 4. 4. Formative bedömning - att äga sitt lärande / Formative assessment - to own your learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Fjorda Hoti; Rose-Anna Johnson Knutsson; [2016]
  Nyckelord :feedback; formativ bedömning; kamratbedömning; självbedömning; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur formativ bedömning används för att stötta elevers lärande i ämnet svenska. Våra frågeställningar är: • Hur kan lärare använda formativ bedömning? • Vilka uttryck har den formativa bedömningen? Vi har gjort en kvalitativ mindre strukturerad intervju med läraren Eva och hennes två elever Gabby och Fredrik samt läraren Bo och hans två elever Oskar och Cecilia. LÄS MER

 5. 5. Ingen fara på taket : skolpersonal om anmälningsskyldighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Oskar Jönsson; Sofie Hermansson; [2015]
  Nyckelord :Report of concern; school personnel; report duty; school; anxiety; child abuse and neglect CAN ; Orosanmälan; skolpersonal; anmälningsskyldighet; skola; oro; barn som far illa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER