Sökning: "effektivitetsbegreppet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet effektivitetsbegreppet.

 1. 1. Hemlig dataavläsning - Ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet, eller en alltför långtgående inskränkning av individens rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet; effektivitet; effektivitetsbegreppet; brottsbekämpande myndigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning samt att jämföra den med tidigare tvångsmedelslagstiftningar och utvärdera tillämpningen av dem. Detta görs för att få möjlighet att analysera lagens lämplighet och den avvägning som lagen aktualiserar i dess införande och tillämpning, nämligen intresset av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan och intresset av den personliga integriteten å andra sidan. LÄS MER

 2. 2. Effektivitet i den kommunala förvaltningen : En fallstudie om hur effektivitetsbegreppet kommer till uttryck inom socialförvaltningen

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Madelene Hildén Berglund; Jonathan Waern; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Analys med effektivitetsbegreppet TAK : En fallstudie på Ericsson i Hudiksvall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mikael Roos; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur kan effektivitet inom underrättelsetjänst värderas?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Militärvetenskapliga institutionen (MVI)

  Författare :Bengt Fransson; [2010]
  Nyckelord :Grundsyn Und08; Underrättelsetjänst; Inre effektivitet; Yttre effektivitet; Produktivitet; CJSE;

  Sammanfattning : Införandet av Grundsyn Underrättelsetjänst (Grundsyn Und08) beskrivs som en stor utmaning för underrättelsetjänsten i så motto att nya metoder och processer skall utvecklas som gör att man på ett effektivare sätt möter olika beslutsfattares framtida krav.Inom verksamhetsfältet underrättelsetjänst saknas en allmänt erkänd effektivitetsdefinition varvid ordets betydelse och användning ligger öppet för bedömning och tolkning. LÄS MER

 5. 5. Ineffektivitet : Hur upptäcks den?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Gustaf Albin; Alexander Tossavainen; [2010]
  Nyckelord :ineffektivitet; förändring; ifrågasättande; hemmablindhet;

  Sammanfattning : Strävan efter att vara effektiv har genom mänsklighetens historia varit en av de största drivkrafterna till förändring och utveckling. Att arbeta effektivt har medfört ökad överlevnadsförmåga, konkurrensfördelar, rikedom och välstånd. Nya verktyg, metoder och arbetssätt har kontinuerligt ersatt äldre och mindre effektiva. LÄS MER