Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik : möjligheter, hinder och platsens betydelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare förhåller sig till utomhuspedagogik, samt ta reda på vilka möjligheter och hinder som finns i arbetet med utomhuspedagogik. Studien syfte är också att belysa platsens betydelse i relation till barns lärande utomhus. I studien används tre frågeställningar som är: Vilka uppfattningar har förskollärare om arbetet med utomhuspedagogik? Vilka möjligheter och hinder uppfattar förskollärare att de har med utomhuspedagogik? samt Vilka frekventa platsval gör förskollärare vid utomhuspedagogik? För att uppnå syftet används en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Fyra verksamma förskollärare ingår i studiens urval. I analysen av resultatet används studiens teoretiska ramverk som består av Gibsons ekologiska utvecklingsteori och den sociokulturella teorin samt de teoretiska begreppen affordance, mediering och den närmaste proximala utvecklingszonen. Studiens resultat visar att förskollärare anser att skogen är en positiv lärmiljö som utvecklar barns kreativitet och fantasi. Däremot menar förskollärarna i studien att förskolegården inte är en naturlig plats och att det kan försvåra arbetet med utomhuspedagogik. En annan utmaning för studiens förskollärare är att barnen inte har torra och varma kläder. Studiens resultat lyfter vidare fram att förskollärares arbete med utomhuspedagogik bidrar till barns hälsa och motorik. Samtliga förskollärare uppfattar att arbetet med utomhuspedagogik kräver en tanke bakom och planering för att förskolans verksamhet ska bli pedagogisk. En slutsats som synliggörs i studien är att samtliga förskollärare uppfattar arbetet med utomhuspedagogik som positivt och att det bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)