Strategisk informationssäkerhet : En fördjupning i relationen mellan organisationsstrategi och informationssäkerhetsstrategi

Detta är en Master-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Sammanfattning: Informationssäkerhet och organisationers övergripande strategi är två begrepp som i någon mån är beroende av varandra. En organisation kan inte ha en god informationssäkerhet utan strategi medan övergripande organisationsstrategier behöver informationssäkerhet för att de ska kunna förverkliga sina mål. Syfte med denna studie är att skapa kunskap kring hur organisationernas övergripande strategi relateras till informationssäkerhetsstrategi. Detta är ett viktigt ämne som alltför ofta förbises av organisationsledare. För att uppnå detta syfte har tjugonio organisationsledare gett sitt perspektiv i frågor relaterade till ämnet. Bilden de ger är inte övervägande positiv, det är ofta en diskrepans mellan informationssäkerhetsstrategin och den övergripande strategin men oftast är problemet relaterat till resursbrist och makten att gendriva förändringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)