OFRIVILLIGT MEDVETEN Patienters erfarenheter av intraoperativ awareness i samband med generell anestesi och dess konsekvenser postoperativt - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Intraoperativ awareness, även kallat varseblivning, i samband med generell anestesi innebär att patienten blir medveten om situationen och har minnen från operationen, när denne egentligen ska vara smärtfri, medvetslös och utan minnen från operationen. Incidensen för intraoperativ awareness är 0.1-0.2%. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av intraoperativ awareness i samband med generell anestesi och dess konsekvenser postoperativt. Metod: En strukturerad litteraturstudie som grundas i 10 originalartiklar funna i databasen PubMed av kvantitativ (n=1) och mixad metod (n=9) publicerade mellan 2004- 2021. Samtliga originalartiklar är kvalitetsgranskade. Data analyserades fram till huvudkategorier och underkategorier. Resultat: Resultatet visade på en stor variation i erfarenheter intraoperativt som kan påverka patienten även postoperativt. De intraoperativa erfarenheterna var smärta, paralys, taktila erfarenheter, emotionella erfarenheter, auditiva erfarenheter, andningsrelaterade erfarenheter samt erfarenheter relaterat till synen. De postoperativa erfarenheterna som resultatet visade var posttraumatiskt stressyndrom, övriga psykiska konsekvenser, patienters erfarenheter av stöd från vården samt psykosociala konsekvenser. Slutsats: Intraoperativ awareness kan orsaka stort multidimensionellt lidande hos patienterna som kan kopplas till känslan av maktlöshet. Det finns en koppling mellan intraoperativ awareness och olika psykiska konsekvenser, däribland PTSD. De drabbade patienterna kan undvika att söka vård i framtiden på grund av bristande tillit till vården, vilket innebär en risk för deras hälsa. Att fånga upp samt följa upp dessa patienter genom god kommunikation kan lindra lidandet av intraoperativ awareness och främja en god hälsa, livskvalitet och full postoperativ återhämtning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)