Det är tråkigt att läsa - en studie om mellanstadiepojkars attityd till skönlitteratur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Anna Olsen; Sarah Witt; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Många pojkar slutar läsa böcker redan i 10-årsåldern. De har alltså knappt hunnit komma in iden så kallade bokslukaråldern1, innan de överger böckerna. Studien syftar till att undersökamellanstadiepojkars attityd till skönlitteratur och frågeställningarna i studien är; Vilka olikaattityder finns det bland pojkar till läsning av skönlitteratur? och Vilka faktorer påverkarpojkars attityd till skönlitteratur? Metoderna som använts i studien är kvantitativ metod därenkäter delats ut i två årskurs 6 klasser samt kvalitativ metod, där empiri inhämtades frånintervjuer med elever. Tidigare forskning menar att böckernas innehåll har stor betydelse närdet gäller väckning av läsintresse och attityder till världen runt omkring. Enligt könsnormenfinns det pojk- respektive flickböcker och det är ”förbjudet” för pojkar att läsa flickböcker,vilket begränsar pojkarnas val. Analysen görs ur ett genus- och sociokulturellt perspektiv.Resultatet visar att pojkar har en delvis negativ inställning till läsning av skönlitteratur.Resultatet visar även att de faktorer som påverkar pojkars attityd till skönlitteratur är skol- ochhemmiljön, antipluggkulturen, genusnormen, vilket läsmaterial som erbjuds samt möjlighetentill att besöka och låna från skolans eller ortens bibliotek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)