Optimering av produktionseffektiviteten genom förbättrad insikt om genomloppstiden Fallstudie av Åkerstedts Verkstads AB Genomloppstid efter omställning/omstrukturering/renovering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: William Jukic; Per Moberg; [2023-09-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I takt med nya marknadsförutsättningar där företag förhåller ett kundanpassat utbud, är produktionseffektivitet inte längre ett alternativ, utan ett imperativ för företag att förbli konkurrenskraftiga och relevanta. I och med nya kundkrav där man anpassar utbudet efter varje kund, är den problematiska ingången tillverkande företag har, en försummad insikt för hur genomloppstiden, samt samordningen av produktionens procedurer förändras. Syftet är att undersöka hur förbättrad insikt av genomloppstiden kan effektivisera produktionen samt analysera utmaningar, relaterat till genomloppstiden, vid tillverkning mot kundorder. Därav presenteras även potentiella åtgärder relaterat till genomloppstiden för att hantera utmaningar i produktionen. I enlighet med syftets karaktär baseras metodiken på en fallstudie där Åkerstedt Verkstad AB, utgör forskningsobjektet. Metodvalet följer en kombinerad kvantitativ och kvalitativ för att erhålla fördjupad förståelse och nyansering. Utefter det kvalitativa förhållningssättet inhämtas data genom intervjuer och litteratursökning. Därefter extrapoleras numerisk data från företagets affärssystem. Datan bestod av tidsåtgång per order/artikel sedan 2018 sorterad efter produktionsgrupp. I och med insamlad data från företagets affärssystem och intervjun med Åkerstedts VD, synliggörs hur det befinner sig variation i tid, för varje order, totalt, samt vid respektive processteg. Därav går det inte att analysera ett generiskt flöde då antal processteg även varierar. I sin tur visar datan i sig hur det befinner sig en bristande struktur för varje order/artikel. Utefter samlad data beräknades Åkerstedts genomloppstid för planerad tid, rapporterad tid, samt standardavvikelsen däremellan. Det som först går att urskilja är att det finns skevheter mellan planerad och rapporterad tid vilket gör det svårt att hålla Just in time. Därefter diskuteras insikt för hur genomloppstiden kan möjliggöra förbättrad resursallokering och balans av input och output i produktionen genom planering på de olika styrningsnivåerna. I sin tur, vid tillverkning mot kundorder, ser man hur genomloppstiden är svårdefinierad eftersom det infinner sig variation i datastrukturen. Detta kan leda till flera ineffektiviteter såsom driftstopp, överbelastning och dåligt kapacitetsutnyttjande. Slutligen går det att fastställa att Åkerstedt står inför utmaningar i och med att de tillverkar mot kundorder. Dessa omfattar variation i genomloppstiden, varav cykeltid för varje process ingår. Detta gör det svårt att koordinera, samordna och utforma en välgrundad produktionsplan. För att hantera utmaningarna går det att implementera mätetal och analys av data för att identifiera förbättringsområden. Därtill kan Åkerstedt utgå från genomloppstiden för att allokera resurser och undvika överbelastning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)