Made in the World? : En kvalitativ jämförelse av Country of Origin nu och då

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att se hur uppfattningen av ursprungsland vid konsumtion ser ut idag hos svenska konsumenter jämfört med tidigare studier. Detta görs genom marknads- och konsumentteorin Country of Origin. Uppsatsen har en deduktiv ansats eftersom den grundar sig i tidigare forskning inom COO. Undersökningen genomförs med hjälp av en kvalitativ metod i form av tre fokusgrupper med varierande åldrar i vardera fokusgrupper, åldersskillnaderna bidrar till att se om COOs eventuella förändring berör alla åldersgrupper.    Resultatet visar att deltagarna i fokusgrupperna har en medvetenhet gällande att produkter idag är ett resultat av flera länder, men att de ändå förknippar produkter med ett land. Eventuellt fungerar COO på samma sätt som tidigare trott, men att konsumenter i större utsträckning använder sig av varumärke, snarare än tillverkningsland för att kunna dra slutsatser om produkten. Trots att det finns indikationer på att COO kan vara en process som förändras över tid, finns inte ett tillräckligt starkt resultat för att kunna dra slutsatser om detta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)