Kommunikation och samarbete melllan beställare och entrepenör

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Författare: Lina Samir; Maria Barikan; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I samband med det ökade bostadsbehovet i landet ökar behovet av nybyggda bostäder. För att kunna effektivisera bostadsbyggandet är det av värde att förbättra byggprocessen. Med förbättring avses kommunikation och samarbete mellan beställare och entreprenör som vidare kan leda till tids- och kostnadseffektivisering. I byggprocessen är flera personer inblandade från tidig projektering till slutlig förvaltning. Alla inblandade parter jobbar för ett gemensamt mål där samarbetet kan pågå under flera år. Nyckeln till ett framgångsrikt och lyckat projekt är god kommunikation och ett bra samarbete under hela byggprocessen. Examensarbetet som följer är utfört i samarbete med företaget Riksbyggen. Syftet med arbetet är att kunna effektivisera framtida projekt. Detta görs genom undersökning av kommunikationen och samarbetet för tre utförda nybyggnadsprojekt. Målet med denna studie är att uppmärksamma när det brister i både kommunikationen och samarbetet mellan beställare och entreprenör. Kunna identifiera bra tillvägagångssätt som använts för att uppnå god kommunikation och samarbete. Även ta fram konstruktiva åtgärdsplaner för att effektivisera och förbättra den framtida kommunikationen och samarbetet. Studien har en kvalitativ utformning, empiriinsamlingen består huvudsakligen av semi-strukturerade intervjuer. Genom intervjuer med nyckelpersoner från de tre undersökta nybyggnadsprojekten har en uppfattning erhållits över hur samarbetet och kommunikationen mellan beställaren och entreprenören varit. Resultatet visar att där beställaren arbetat med entreprenören i samverkan under tidigare byggskeden har det skapat mervärde i projektet. När det exempelvis har varit tidspress och organisationsbyten i projekten har det påverkat samarbete och kommunikationen till det sämre. Varje byggprojekt är unikt med olika medarbetare, därför är det av värde att anpassa kommunikationsformen och samarbetet efter projekt. Examensarbetet lyfter även fram värdet av att erfarenhets återföra och förbättringsförslag för Riksbyggens system gällande detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)