Affärsänglar hjärta Entreprenörer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för affärsänglar vid investeringar samt ifall dessa utifrån ett agentteoretiskt perspektiv har något samband till relationen mellan affärsängeln och entreprenören. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka om det finns en skillnad mellan affärsänglar som prioriterar finansiella eller icke-finansiella faktorer vid investeringar ur ett agentteoretiskt perspektiv. Studien utgörs av en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats. En webbaserad enkätundersökning ligger till grund för datainsamlingen och ämnar besvara studiens frågeställning om vilka faktorer som är viktiga för affärsänglar vid investeringar och om dessa i sin tur har ett samband till principal-agent-relationen mellan entreprenör och affärsängel. Korrelationen mellan valda variabler mättes via en bivariat analys där deskriptiva tabeller togs fram för att kunna se eventuell korrelation.Respondenterna delades i nästa steg in i två grupper för att göra skillnad på de som värdesatte icke-finansiella faktorer eller finansiella faktorer. Ett T-test utfördes sedan för att se om vi kunde påvisa någon skillnad mellan grupperna i fråga om agentproblematik. Den statistiska sammanställningen visade att relationen mellan affärsängeln och entreprenören är högst personlig och påverkas inte av affärsängelns val av faktorer, då det i de flesta fall inte hittades något signifikant samband mellan variablerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)