Ungdomars talspråk : Analys av unga mäns och kvinnors samtal i könshomogena grupper

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Manligt och kvinnligt språk är ett område som har diskuterats och undersökts under en längre period. Forskning har tidigare påvisat en förekomst av språkliga skillnader kopplade till språkbruk, ordförråd och attityder mellan män och kvinnor. Denna studie undersöker huruvida skillnader i användning av trevande språk, pauser, diskurspartiklar och svordomar förekommer inom könshomogena grupper av gymnasieelever, samt vilka möjliga orsaker som ligger till grund för dessa skillnader. Resultatet visar en mer frekvent användning av trevande språk och diskurspartiklar hos de kvinnliga deltagarna. De manliga deltagarna uppvisar däremot en mer frekvent användning av svordomar och pauser som överstiger en halv sekund i längd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)