Försäkringar och garantier - ett dimmigt rättsläge : - Hur skyddas konsumenten bäst?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

Författare: Caroline Poles; Juliana Paulus; [2016]

Nyckelord: Försäkringar; Garantier;

Sammanfattning:

Sammanfattning 

Att vi befinner oss i ett handelsberoende samhälle, i vilket köpeavtal kontinuerligt ingås, har lett till att lagstiftaren har funnit ett behov av att, gentemot sin motpart, ge konsumenten ett starkare skydd utöver vad konsumentköplagen ger. Trots att konsumentköplagens tvingande reglering är till fördel för konsumenten har lagstiftaren valt att utvidga konsumentens möjligheter till skydd, detta i form av garantier och försäkringar. Varför ett behov av skydd har ökat följer av att varor som dagligen köps inte alltid är felfria, därmed har det ställts högre krav på att en säljare skall hållas ansvarig för fel och för att, om möjligt, avhjälpa dessa.

 

Problemet i frågan blir att avgöra vilka fel som täcks upp av sådana skydd som lagstiftaren har valt att införa samt hur omfattande felansvaret, för konsumentens motkontrahent, sträcker sig. Eftersom felbegreppet grundar sig på vad en säljare har utfäst, avseende en varas beskaffenhet, bidrar det till att konsumenten bildar en uppfattning om varans hållbarhet. Oavsett hur ett fel har uppstått anses en vara vara defekt om den avviker från vad konsumenten med fog har kunnat förutsätta. Eftersom det, för konsumenten, är besvärligt att avgöra vilket skydd som lämpar sig bäst när det kommer till att få sin vara avhjälpt, måste denne ha kännedom om vad som definieras som fel och vilket skydd som är mest förmånligt.

 

I och med att det finns olika typer av garantier och försäkringar har det lett till att de två skydden blivit svårare att särskilja. Då båda skydden avser att ersätta felaktig vara, antigen via reparation av felaktig vara eller genom att ersätta denna med en ny vara, är skillnaden mellan de två skydden minimal men befintlig. Skillnaden kan fastställas efter att feltypen visat sig, i och med att det kan avgöras vem som skall ersätta felet. Eftersom det skall fastställas vem som bär felansvaret spelar bevisbördan stor roll, enligt vilken det är säljaren som skall bevisa att denne inte förorsakat felet. Har exempelvis felet vållats av konsumenten kan inte varan avhjälpas av garantin utan endast av en försäkring.

Därmed utreder och behandlar uppsatsen var gränsdragningen mellan garantier och försäkringar bör göras för att klargöra ett, för konsumenten, dimmigt rättsläge. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)