Att underhålla en investering, eller att investera i underhåll?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Reglering och normering syftar till att kontrollera praxis men det är oklart hur detta sker och hur de regleringar som innehåller en tolkningsmöjlighettillämpas ute i verksamheterna. Syftet med den här studien var att ge en ökad förståelse för hur tolkningsutrymmet i redovisningslagstiftning och normering kan påverka praxis och vilka aktörer som är viktiga i den tolkningen. För att svara på detta tar studien ett mikroperspektiv och undersöker hurutgifter kopplade till komponentredovisning klassificeras som investeringar eller som driftskostnad.Teori: Institutionell teori har använts för att förstå organisationers val och förändringar utifrån den socialt konstruerade miljön de verkar i. För att förståolika aktörers roll och deras möjlighet att påverka sin institutionella omgivning har även teori om institutionella entreprenörer använts.Metod: För att gå mer på djupet än tidigare, främst kvantitativa, studier har intervjuer gjorts med totalt nio personer från fyra kommuner. Kommunerna har valts med hjälp av en slumpmässig kvantitativ urvalsprocess där centrala styrdokument har begärts ut från 166 kommuner. Totalt har 79 styrdokument kodats ochutifrån detta har fyra kommuner handplockats för intervjuer.Resultat: Studien identifierar att ekonomiavdelningen konkretiserar det tolkningsutrymme som finns i lagstiftning och normering och att redovisningspraxisen påverkas av hur ekonomistyrningen förankras ifastighetsavdelningen. Det är primärt fastighetsavdelningens personal som görbedömningar av om en utgift är en investering eller en driftskostnad. För att påverka redovisningspraxis behöver därför ekonomistyrningen bryta igenominvanda institutionaliserade arbetssätt på verksamhetsnivå. Lokala nätverk identifieras tillsammans med SKR som viktiga aktörer med möjlighet att påverka praxis. Behovet av hjälp från dessa externa aktörer varierar med vilken kunskap som finns internt i organisationen. Därför avtar lokala nätverks och intresseorganisationers påverkan på praxis, med storleken på kommunen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)