Pedagogers syn på lek i skolan ­ en enkätundersökning.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Vårt syfte är att undersöka pedagogers syn på lekens betydelse iSyfteskolans tidigare åldrar. Vi vill också ta del av forskares tankar ochteorier kring detta för att fördjupa vår kunskap.Enkätundersökning innehållande ostrukturerade frågorMetodVi har bearbetat svaren på enkätfrågorna samt relevant litteraturMaterialoch sammanställt detta.Vår studie visar att pedagogerna anser att leken är viktig. Den ärResultatdock inte integrerad i den vanliga undervisningen. I skolansverksamhet använder man lek för att bryta ordinarie undervisning.Vissa färdigheter övas vid speciella tillfällen på ett lekinspireratsätt. Forskning visar att vuxna bör delta i barnens lek på ett aktivtsätt. Detta är något som inte är vanligt förekommande enligt vårundersökning. Forskning visar även att leken utvecklar mångafärdigheter hos barn. Leken har genom historien intresserat mångasom sett på leken från olika perspektiv. Vår undersökning visar attpedagogerna har svårt att knyta några teorier till sittförhållningssätt gentemot lek.Betydelse för läraryrket Genom fördjupad kunskap i ämnet anser vi att man i skolans undervisning bör integrera leken i de vardagliga aktiviteterna. Att kunskapen om lekens betydelse sprids bland verksamma pedagoger, ser vi som nödvändigt, för att en integration skall vara möjlig. 1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)