Vad händer med syret? En kvalitativ studie av elevers föreställningar gällande hur respirationssystemet och cirkulationssystemet samverkar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: Tidigare studier av hur organsystem samverkar visar på en bristande förståelse hos elever. Syftet med denna studie var att skapa bättre förutsättningar för den undervisning som ska utveckla elevers förståelse av kroppen som en funktionell enhet. Studiens empiri har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer där 16 stycken elever har medverkat. Med hjälp av en tematisk analys har särskilda mönster upptäckts och resulterat olika teman, som har synliggjort elevers föreställningar av hur organsystemen samverkar. Studiens resultat och diskussionsavsnitt kan förbättra en undervisning som tar utgångspunkt i hur kroppens organsystem samarbetar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)