DELNINGSEKONOMINS FRAMVÄXT : En undersökning om två generationers uppfattningar och beteendeintentioner till delningsekonomi-tjänster

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Amanda Gustafsson; Adam Unnskog; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel:                                 Delningsekonomins framväxt: En undersökning om två generationers uppfattningar och beteendeintentioner till delningsekonomi-tjänster Forskningsfrågor:            Hur ser generation X och Y:s uppfattningar och beteendeintentioner ut gentemot delningsekonomitjänsterna inom boende och transport? Till vilken grad påverkar upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet och tillit generationernas uppfattningar och beteendeintentioner till tjänsterna? Syfte:                               Syftet är att undersöka generation X:s och Y:s uppfattningar och beteendeintentioner gentemot delningsekonomitjänster inom boende och transport. Detta för att se hur framväxten för de två sektorerna kan komma att se ut i Sverige och om sektorerna upplevs mer eller mindre attraktiva beroende på generationstillhörighet. Metod:                             Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätstudie. Det teoretiska underlaget baserades på litteratur och vetenskapliga artiklar. En komparativ forskningsdesign användas och den empiriska datan analyserades med hjälp av kontingenstabeller. Slutsats:                          Undersökningen indikerar att generationerna har positiva uppfattningar och beteendeintentioner gentemot delningsekonomisektorerna, vilket påvisar en potential för en framväxt av de två sektorerna i Sverige. Båda generationer indikerar att de tycker tjänsterna verkar användbara och att de flesta av dem skulle använda dem. Generation X är tveksam gentemot att använda transporttjänsten, vilket kan bero på de lägre nivåerna av relevans jämfört med generation Y. Ingen av generationerna visade intresse för att hyra ut sina lägenheter eller rum, men skulle använda tjänsten för att hyra andras boenden. Användarvänlighet bedömdes inte vara ett problem för generationerna, men generation Y ansåg att det var viktigt att vissa nyckelegenskaper fanns inom tjänsten. Huvudskillnaden i åsikterna gentemot tillit var att generation Y var mindre benägna att lita på andra användare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)