Mental tuffhet är en viktig faktor för Svenska och Norska elitskidåkare vid tävlingsfrånvaro. : En retrospektiv studie om vägen tillbaka till tävling.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Elitidrott innebär inte enbart hård träning, mästerskap, medaljer, glädje och gemenskap, utan kantas även av skador, psykisk ohälsa och sjukdomar som kan innebära ofrivillig frånvaro från tävlingar och elitverksamhet. I dagens samhälle har motivation och mental tuffhet blivit ett allt mer omtalat ämne inom idrottsvärlden och nämns ofta i samband med tävlingar och matcher från både journalister, experter, tränare och utövares håll. Allt fler tränare och atleter kräver en tydligare förståelse och tillvägagångssätt att arbeta med den mentala tuffheten, som är en bidragande faktor vid en ofrivillig frånvaro. Syfte: Studien syftar till att retrospektivt analysera och se samband mellan mindfulness, mental tuffhet och motivation hos elitskidåkare under en ofrivillig frånvaro från tävling och elitverksamhet som pågått i mer än fyra veckor. Metod: Arton elitskidåkare tävlande på internationell nivå och som varit frånvarande i mer än fyra veckor är inkluderade i studien, varav nio från Sverige (D=4, H=5) och nio från Norge (D=4, H=5). Deltagarna svarade på en enkät med 56 frågor som retrospektivt mäter mindfulness, mental tuffhet, motivation och viktiga faktorer för återgång till tävling under frånvaroperioden på mer än fyra veckor. Resultat: Studiens deltagare upplever en förmåga att medvetet vara i nuet, vara icke-dömande, klarar av att återfokusera på uppgiften, skattar en hög mental tuffhet och drivs av en inre- och yttre motivation samt en stark a-motivation för att ta sig tillbaka. Utifrån deltagarnas svar gick det att se att de är en homogen grupp som inte visar på några signifikanta skillnader gällande mindfulness, mental tuffhet och motivation. Slutsats: De elitskidåkare som deltagit i studien anser att det är viktigt med en tydlig målsättning, en tydlig plan, de skattar sig mentalt tuffa och är motiverade att komma tillbaka. De motiverar sig genom glädjen och gemenskapen inom idrotten och anser att stöd från personer runt omkring är en viktig del för återgång till tävling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)