Att vända kappan efter vinden - En uppsats om partistrategi hos Miljöpartiet de Gröna

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Ur infallsvinkeln att partier antar precisa strategier för att tillskansa sig makt syftar denna uppsats till att besvara varför Miljöpartiet de Gröna förändrat sin inställning till en mer positiv hållning, gällande ett svenskt medlemskap i den Europeiska Unionen. Två teoretiska utgångspunkter ligger till grund för uppsatsen som möjliga förklaringsmodeller; att partiet följt en förändring hos väljarskaran i enlighet med Anthony Downs (1985) eller att partiet förändrats i önskan att ingå i en koalitionsbildning i enlighet med Gunnar Sjöblom (1968). De empiriska resultaten visar att både väljarna – genom statistisk analys av information från SOM-institutet, och Miljöpartiet – genom granskande av partiprogram och valmanifest, har blivit mer positivt inställda till EU. Av resultaten dras slutsatsen att förändringen hos partiet, till en mer positiv attityd gentemot den Europeiska Unionen, bottnar i både en rörelse efter partiets väljare samt en rörelse närmare Socialdemokraterna med synen på dessa som en potentiell samarbetspartner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)