Socionomerna på pedagogernas arena : Skolsocionomers och skolkuratorers upplevelser av samverkan kring problematisk skolfrånvaro

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Hälsohögskolan

Författare: Wilma Åkerlund; Irma Jansson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det skolsociala arbetet är ett relativt outforskat område i Sverige. Nyligen har en ny tjänst växt fram kallad skolsocionom och ingen forskning kring tjänsten har återfunnits. Det som hittats om tjänsten skolsocionom är att den ser något olika ut i olika kommuner men att generellt ska de arbeta med att förebygga frånvaro hos grundskoleelever. Skolkuratorns uppgift är att stödja eleverna i att nå utbildningens mål. I och med tjänsternas lika utbildningsbakgrund samt arbetsområde undersöks hur dessa tjänster samverkar, samarbetar samt skiljer sig åt med fokus på arbetet kring problematisk skolfrånvaro. Syftet är att undersöka skolsocionomers och skolkuratorers upplevelser av den nya tjänsten skolsocionom och det gemensamma arbetet med att förebygga frånvaro i grundskolan. För att besvara forskningsfrågorna genomfördes elva kvalitativa intervjuer med skolkuratorer och skolsocionomer som är verksamma inom tre kommuner i Sverige. En deduktiv tematisk analys av intervjumaterialet genomfördes med hjälp av samverkansteori. Fem huvudteman framkom; strukturella förutsättningar, arbetsfördelning, mål, samverkan och att arbeta i ett etablerat team. Resultatet visar på en positiv upplevelse av samverkan och att vara två socionomer i skolan ansågs som en tillgång. Samtidigt beskrevs utmaningar med att vara två förhållandevis lika tjänster inom det skolsociala arbetet utifrån olika faktorer. Gällande arbetsfördelningen identifierades både skillnader och överlappningar av tjänsterna. Vidare framkom olika sätt att arbeta mot de mål som omgärdar skolan, mycket beroende på de olika anställningsformerna för skolsocionomerna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)