Inkludering av intressenter : En kvalitativ studie om hur företag inkluderar intressenter i sitt hållbarhetsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I litteraturen råder det konsensus om att företag bör sträva efter att inkludera sina intressenter i flera delar av hållbarhetsarbetet, vilket kan göras genom olika strategier där deras roll och deltagande varierar. Studien betraktar Corporate Social Responsibility (CSR) som en process bestående av fyra faser; läsa av omgivning, formulera strategi, implementera strategi och utvärdering. Huvudfrågan gäller hur företag engagerar intressenter i arbetet med hänsyn till vilken fas av processen som de befinner sig i. Kvalitativ data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med hållbarhetsansvariga på fem företag. I studien framkom det att inkluderingen av intressenter är mer intensiv i den inledande och avslutande fasen av processen. Aktiviteter däremellan såsom skapande av mål och formulering av strategi görs främst internt, men baseras på arbetet från den inledande fasen. Val av strategi för inkludering beror mer på vilken intressent som företaget kommunicerar med än vilken fas i processen företaget befinner sig i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)