Det ska vara roligt att skriva: kreativitet kopplat till motivation inom skrivutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Sigrid Liljefjord; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt handlar om huruvida kreativitet kan användas i svenskundervisning med målet att motivera elever i grundskola åk 7-9, till skrivutveckling. De forskningsfrågor som uppsatsen bygger på är; Vilka kreativa verktyg kan motivera elever till skrivutveckling? samt Vilka förutsättningar bör finnas för att kunna arbeta med kreativa verktyg? För att besvara frågorna har jag granskat elva vetenskapliga artiklar. I resultatet presenteras åtta olika kreativa verktyg som har använts i språkundervisning där samtliga visar på ökad motivation hos elever. Vidare presenteras mönster som visar på andra förutsättningar som bör finnas med vid arbete med kreativa verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)