Lokaliserad prostatacancer: Hur den drabbar mannens sexualitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. I västvärlden är det den cancerform som har snabbast stigande incidens de senaste tio åren. Det finns flera olika behandlingsalternativ för lokaliserad prostatacancer, två av dem är strålbehandling och operation som kallas radikal prostatektomi. Den vanligast förekommande bieffekten av behandlingarna är erektil dysfunktion. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa mäns upplevelse av hur lokaliserad prostatacancer samt dess behandlingsformer påverkar deras erektila förmåga, och därigenom deras sexualitet.Metod: Litteraturstudie av kvalitativ ansats, som använt sig av 12 vetenskapliga artiklar för att utveckla ett resultat. Databaserna som använts är Cinahl, PubMed och PsycInfo.Resultat: Att motta rätt information angående bieffekterna från behandlingarna av prostatacancer underlättade männens återhämtning. Den erektila dysfunktionen ledde till ett försämrat självförtroende och svårigheter i intima relationer. Det var inte ovanligt att inte längre kunna uppnå spontana erektioner efter genomgången behandling. Att kommunicera med sin partner var en stor del i mannens återhämtning. Den erektila dysfunktionen upplevdes som en värre bieffekt av unga män än av äldre män. Många män upplevde sig mindre manliga än före operationen.Konklusion: Männens sexualitet blir påverkad av den erektila dysfunktionen som uppkommer efter behandlingarna. Vikten av att kommunikation både privat och med vårdpersonal är en central del för männens återhämtning och anpassning till sin nya livssituation. Det är också viktigt att sjuksköterskan utövar personcentrerad vård då sexualitet är något väldigt personligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)