Sökning: "Karasek"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet Karasek.

 1. 1. Berättelser om arbetsrelaterad stress : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever och hanterar arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Andrea Thorisson; [2021]
  Nyckelord :Work-related stress; Social workers; Coping; Demand; Stress; Arbetsrelaterad stress; Socialsekreterare; Coping; Krav; Stress;

  Sammanfattning : Studien avser att undersöka socialsekreterares berättelser om hur de upplever samt hanterar arbetsrelaterad stress på individnivå. Två forskningsfrågor användes i studien för att kunna svara på syftet. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju det här med skyddsutrustningen" : Psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen, en kvalitativ studie om fyra vårdbiträdens upplevelse under pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Lambertz; [2021]
  Nyckelord :Care workers; demand-control-support; elder care; psychosocial work environment; work content; Arbetsinnehåll; krav-kontroll-stöd; psykosocial arbetsmiljö; vårdbiträde; äldrevård;

  Sammanfattning : Denna studie hade som syfte att beskriva hur vårdbiträden inom äldreboende och hemtjänst upplever sin psykosociala arbetsmiljö under coronapandemin. Detta genom frågeställningarna: Hur upplever vårdbiträden att deras arbetsinnehåll har påverkats av pandemin? Hur har vårdbiträdenas samarbete påverkats av pandemin? Vilka andra faktorer i den psykosociala arbetsmiljön har vårdbiträdena uppmärksammat i samband med pandemin? Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med fyra vårdbiträden inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Balansen mellan arbete och privatliv i den digitala eran : En kvalitativ intervjustudie av 11 tjänstemän i den privata sektorn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Joelsson; Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Psykologi; gränslöst arbete; flexibelt arbete; digitala arbetsverktyg; balans mellan arbete och privatliv; arbetsrelaterad stress;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur tjänstemän inom den privata sektorn upplever det gränslösa arbetet i den digitala eran med hänsyn till balansen mellan arbete och privatliv, samt i vilken utsträckning det gränslösa arbetet påverkar respondenternas upplevelse av arbetsrelaterad stress (Clark, 2000; Karasek & Theorell, 1990). En kvalitativ forskningsansats valdes där datamaterialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares upplevelse av stress och erfarenhet av utmattningssyndrom : En studie om stress och utmattningssyndrom inom förskolläraryrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Matilda Rosvall; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stress är i grund och botten hälsosamt. Stress som pågår under en längre tid däremot, kan skapa hälsofarliga stressreaktioner. Det är i samband med detta som utmattningssyndrom kan utvecklas. Utmattningssyndrom ger både fysiska och psykiska symptom, såsom minnesförlust eller näsblod. LÄS MER

 5. 5. Stress i förskoleverksamheten : en kvalitativ studie om hur förskollärare upplever stress i sin arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Hanna Hansson; Moa Kärvhag; [2021]
  Nyckelord :Stress; arbetsmiljö; förskollärare; förskola; förebyggande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärares upplevelser av stress och hur detta kan påverka arbetsmiljön. Vilket har undersökts med hjälp av följande två frågeställningar: vilka olika faktorerupplever förskollärare framkallar/bidrar till stress samt hur anser förskollärarna att stress kan förebyggas och motverkas i arbetet? Studien är relevant för yrket som förskollärare på grund av den stora ökning som skett av sjukskrivningar till följd av stress inom förskoleverksamheten. LÄS MER