Depression är inte en naturlig del av åldrandet - Äldre personers upplevelser av att leva med depression

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Författare: Ouardia Tabet; Shila Synan; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: bakgrund: Deoression är en vanlig psykisk sjukdom bland äldre över 65 år. I Sverige har psykisk ohälsa ökat de senast åren och ses som en av de största folksjukdomarna. Tyvär tas inte på allvar på grund av det kopplas till en naturlig del av åldrande. förekomsten av depression ökar i samband med stigande ålder och det är viktig att depression hos äldre upptäcks i tid, vilket kräver kunskap inom området. Uppkomsten av depression hos äldre kan både ha biologiska och sociala orsker. Dessutom är det svårare att ställa rätt diagnos hos äldre jämfört med yngre, vilket kan bero på att depression ta sig uttryck annalunda hos äldre. Syfte: syftet var att belysa äldre personers upplevelser av att leva med depression. Metod: Allmän litteraturöversikt med en kvalitativ och induktiv ansats. Analysen är genomförd enligt Fribergs modell. Resultat: Nio artiklar resulterade i fyra huvudkategorier, Att uppleva skuld och skam, Att uppleva ensamhet ocjh isolering, Att uppleva självmordtanker, Att uppleva fysiska symtom i sambandet med depression. Slutsats: Resultaten visade att det finns sambandet mellan kroppsliga smärta, låg energi, dålig sömn, aptitlöshet och depression. äldre personen upplever svårighet att prata om deras depression på grund av känsla av skuld och skam. Upplevelsen att inte hitta någon att lyssna på de skapas känsla av isolering och ensamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)