Att hoppa av; plugga annat eller flytta. : En beskrivande studie av avhoppade studenter på fem samhällsvetenskapliga program vid Luleå Tekniska Universitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: I denna uppsats försöker jag att fylla ett tomrum inom forskningen om studenter som väljer att hoppa sina programutbildningar inom samhällsvetenskapliga program riktade mot en kandidatexamen. Syftet med detta arbete är att presentera en bild av avhoppade studenter inom kandidatprogram, och därmed utgöra en beskrivande studie för fortsatt forskning och fördjupning inom området. Jag har samlat in och analyserat statistik om avhoppade studenter från fem samhällsvetenskapliga program vid Luleå tekniska universitet. Med hjälp av statistisk analys ger jag en detaljerad bild av studenterna som väljer att hoppa av sin samhällsvetenskapliga universitetsutbildning. Resultaten visar på en skillnad mellan könen, där männen generellt är underrepresenterade inom de flesta program men har samtidigt högst sannolikhet att lämna programmen. För båda könen är det inte ovanligt att de fortsätter studera ett annat program eller kurser vid samma universitet efter att de har hoppat av. Denna sannolikhet ökar ännu mer ifall de ursprungligen kommer från närliggande orter till universitetet. För avhoppade studenterna som kommer från andra delar av Sverige råder det omvända förhållandet, om dessa individer fortsätter att studera sker det oftast vid ett annat universitet eller högskola. Med de tillgängliga data som använts går det dock ej utläsa ifall de avhoppade studenterna väljer att studera liknande program eller kurser vid nya utbildningsorter. Det finns även en skillnad mellan könen när man gör en åldersindelning, där äldre kvinnor oftare forsätter att studera än män. Jag diskuterar mina resultat med hjälp av etablerad forskning inom utbildningssociologi, där man studerat hur kulturellt kapital, habitus, könsskillnader påverkar engagemang gentemot skolan och hur väl man lyckas prestera inom skolväsendet. Genom att koppla resultaten mot teorier inom utbildningssociologi kan detta arbete vara en utgångspunkt för att utveckla nya frågeställningar och hypoteser om avhoppade kandidatprogram studenter. Och därmed bidra till fortsatt forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)