Barn och ungdomars användning av internet och sociala medier från barn- och ungdomspsykiatrins perspektiv

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Isa Håkansson; Sofia Randau; [2020-03-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien syftade till att undersöka hur behandlare inom barn- och ungdomspsykiatrin i sitt kliniska arbete utforskar och reflekterar över barn och ungdomars användning av internet och sociala medier. Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med efterföljande tematisk analys på två öppenvårdsmottagningar inom Västra Götalandsregionen. Huvudteman var att flerabehandlare uttryckte att de sällan tar egna initiativ till utforskande, att användning av sociala medier betraktas som en självklar del av barn och ungdomars liv och att sociala medier och internet påverkar barn och ungdomars psykiska mående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)