Seniora studenters upplevelser och erfarenheter vad avser motivation, lärande och barriärer : En intervjustudie bland äldre högskole- och universitetsstudenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning:

Höjd pensionsålder och ökad livslängd har medfört att fler personer arbetar allt högre upp i åldrarna. Detta faktum tillsammans med snabbare samhälls- och teknikutveckling, samt en ständig efterfråga på ny kunskap och personlig utveckling, förstärker behovet av ett livslångt lärande. Denna bakgrund ramar in studien vars syfte varit att undersöka den seniora studentens upplevelser och erfarenheter av att vara äldre i en lärsituation där normen och lärandet är utformat efter yngre studerandes situation, behov och inlärning. Metod som använts för insamlandet av data har utgjorts av semistrukturerade intervjuer med sju individer som har erfarenhet av att vara seniora studenter. Ur intervjuerna utkristalliserades teman som sedan analyserats genom Interpretativ Fenomenologisk Analys i relation till tidigare forskning och teorier. Resultat som motivationens betydelse, utbildningsmöjligheter och omgivningens påverkan visade på olika faktorer som fått individen att ta steget in i ett seniort lärande. Gemensamt är att detta steg är stort och visar på en bredd av individuella faktorer som styr, med den gemensamma nämnaren av att ha genomgått ett inre och yttre förändringsarbete. Baserat på tidigare forskning visas att det finns en växande grupp av seniora studenter. För att möta det kommande behovet bör det tas ett helhetsgrepp på hur utbildningsväsendet ska uppnå Europeiska unionens direktiv på det livslånga lärandet i praktiken vilket även gäller äldre studerande med en tidigare högre utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)