Metoder som pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja kommunikationen med barnen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

Författare: Lisa Cederberg; Desmond Manu; [2019-02-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att visa vilka metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja barnen i deras andraspråksutveckling. Eftersom språkbad som utbildningsform inte existerar i Sverige åkte vi till Finland för att studera metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att göra sig själva förstådda eller för att uppmuntra barnen att uttrycka sig. Alla barnen i svenska språkbad i Finland har finska som modersmål men går i svenskspråkig förskola för att på så sätt tillägna sig svenska som andraspråk. Även om allpersonal i språkbad förstår finska pratar de själva bara svenska, men de kan förstå vad barnen säger då de pratar finska.De frågor studien var tänkt att besvara var dels vilka metoder pedagogerna i språkbadsförskolor använder sig av för att stödja barnens språkförståelse, dels vilka metoder de använde för att uppmuntra barnen att uttrycka sig på svenska. För att besvara dessa frågorvideofilmade vi lärarledda aktiviteter, som morgonsamling, bokläsning eller spel där kommunikation var i fokus. Filmerna kunde vi titta på igen och välja ut sekvenser där det var tydligt att pedagogerna på olika sätt förtydligade sitt eget budskap eller där de på olika sätt uppmuntrade barnen att uttrycka sig. I analysen av filmerna utgick vi från ett sociokulturellt perspektiv och fokus var därför på samspelet mellan pedagog och barn. Vi identifierade totaltelva olika metoder språkbadspedagogerna använde sig av för att underlätta kommunikationen med barnen.Även om studien genomfördes i språkbadsförskolor ville vi även diskutera två- eller flerspråkighet i ett större perspektiv. I Sverige existerar som sagt inte språkbadsförskolor men det finns många barn i den svenska förskolan med annat modersmål än svenska. Därför beskriver vi även tvåspråkighet i allmänhet, hur lärare kan stödja utveckling i flera språk och varför det är viktigt med ett väl utvecklat modersmål för att framgångsrikt kunna lära sig ett andraspråk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)