Etnisk mångfald på arbetsplats : En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga medarbetares upplevelse av mångfald och inkludering på arbetsplats

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Denna studie handlar om etnisk mångfald på arbetsplatsen. Sverige är ett land som berikas av stor mångfald, som bland annat påverkar arbetsplatsen. Flera personer med olika bakgrund jobbar idag i det svenska arbetsmarknaden, som ställer krav på samarbete med sina kollegor och medverka med dagliga arbetsuppgifter. Utifrån ett pedagogisk perspektiv sker lärande och utveckling när människor integreras med varandra. Syftet med denna studie är att undersöka etniskt mångfalds konsekvenser i arbetsmiljö ur medarbetarnas perspektiv. Studien utgår utifrån organisationspedagogiskt perspektiv, där både individen och kontexten står i fokus och i relation till varandra. Jag har valt att använda mig av kvalitativa metoden som tillvägagångssätt för att samla in empiri data. Studien baserades på sju kvinnliga respondenter, som jobbar i antingen förskolor eller grundskolor i Stockholms län. I studien har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer som består av öppna frågor med syfte att få förståelse av responderas upplevelse. Jag har valt att strukturera datan genom att dela upp det till fyra teman, upplevelse av integration, möjligheter med etnisk mångfald, utmaningar med etnisk mångfald samt ledningens roll i att hantera mångfaldsarbete i arbetsmiljön. Respondenterna har tagit upp olika upplevelser baserade på deras tankar och reflektion både på individuell och kontextuell nivå. Respondenternas upplevelse av möjligheter hade mycket gemensamt, samtliga respondenter upplever vikten av etnisk mångfald på arbetsplatsen, utifrån respondenterna främjar etnisk mångfald utvecklingsmöjligheter på individuell nivå samt kontextuell nivå. Resultatet visade även att några respondenter har ändrat sina arbetssätt, dels för att de insåg ett behov av anpassning av sina arbetssätt och märkte nyttan av att utveckling sitt tänkande, dels för att anpassa sig efter vad den svenska läroplanen kräver. Andra respondenter upplevde sig utanför arbetsgruppen och behövde själv ta sig initiativet för att bygga pålitlighet mellan sig och kollegor, såväl som många upplever att inkludering är svår på grund av rasism. Däremot upplevde en del av respondenterna inga konstigheter av inkludering på arbetsplatsen. Samtliga respondenter var överens om ledningens roll och ledarskap av mångfaldsarbetet på arbetsplatsen, arbetsgivare har det största ansvaret att skapa arbetsrutiner för att förebygga konflikter och skapa öppen arbetsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)