Vilse i skogen - En utredning av förenligheten mellan EU:s statsstödsregler och nationell intrångsersättning vid rådighetsinskränkningar inom skogsbruket

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Louise Larsson; [2019-02-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att utreda förhållandet mellan EU:s statsstödsregler och nationell intrångsersättning vid rådighetsinskränkningar inom skogsbruket. Utgångspunkt tas i nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog samt inskränkningar som utgår i enlighet med artskyddsförordningens bestämmelser. Intrångsersättning utgår enligt 4 kap. 1 § expropriationslagen med 125 % av marknadsvärdet vilket aktualiserar frågan om dess förenlighet med statsstödsreglernas syfte; att motverka att ett statligt stöd stör konkurrensen på den inre marknaden. Uppsatsen applicerar statsstödets regelverk och praxis på nationell intrångsersättning för att utreda huruvida ersättningen om 125 % av marknadsvärdet är att betrakta som ett otillåtet statsstöd eller inte. Diskussion förs särskilt kring hur den modell som används för att beräkna marknadsvärdet kan påverka förmånsbedömningen inom statsstödsrätten samt huruvida intrångsersättning som utgår för en specifik typ av rådighetsinskränkning kan anses selektivt gynna vissa företag framför andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)