Beslutsmodell gällande centralisering eller decentralisering av lager

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö; Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

Författare: Jenny Grannas; Hannah Claw; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De senaste åren har den globala konkurrensen ökat och i och med detta har även fokuseringen på kundnöjdhet tilltagit. Detta har tydliggjort behovet av en ökad kundservicenivå samtidigt som kostnaderna associerade med att ha varor i lager har ökat. För många företag har därför en viktig fråga blivit vart i distributionssystemen lagren bör placeras. Detta är en komplicerad fråga och distributionschefer hamnar ofta i kläm mellan marknadskraven och de höga kostnaderna som kan förknippas med att ha varor i lager. Åsikterna rörande detta ämne är många. Många är även de faktorer som påverkar valet av en lämplig lagerstruktur. Uppenbart är dock att det inte finns något rätt eller fel i denna fråga. Vilken centraliseringsgrad som är lämplig skiljer sig mellan olika företag, branscher och situationer. Det är heller inte givet att företag bör välja samma centraliseringsgrad för alla sina produkter. Syftet med detta examensarbete har varit att utforma en beslutsmodell innehållande de faktorer som påverkar företags val av lagerstruktur med avseende på centralisering eller decentralisering. En av frågeställningarna var även vilka av dessa faktorer som väger tyngst. För att kunna besvara syftet och dess frågeställningar har intervjuer med externa företag i kombination med ingående litteraturstudier legat till grund för den framtagna beslutsmodellen. Beslutsmodellen kom till slut att innehålla nio faktorer; kundservice, logistikkostnader, produkt- och sortimentsegenskaper, marknadssituation, strategisk lokalisering, infrastruktur, miljö, kultur och organisationsförändringar samt sårbarhet. Av modellens faktorer var det kundservice och logistikkostnader som ansågs ha starkast stöd i litteraturen och de ansågs därmed även vara av störst betydelse vid beslut om lagerstruktur. För att kunna utvärdera modellens användbarhet testades modellen på SMC:s lager i Järfälla. Efter tillämpningen på lagret i Järfälla drogs slutsatsen att modellen behandlar de områden som är relevanta att ta hänsyn till då företag fattar beslut rörande centralisering eller decentralisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)