Att ha en påse på magen - om patientens upplevelse att leva med stomi och behov av vård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion Att leva med en stomi innebär både fysiska, mentala och sociala utmaningar för patienten. Alla patienter är enskilda individer som har olika behov. För att sjuksköterskan ska kunna möta dessa behov behövs mer kunskap om hur patienter med stomi upplever sin situation och hur deras omvårdnadsbehov ser ut.Syfte Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa patientens upplevelse av att leva med stomi samt erfarenhet av vård och behov av omvårdnad. Metod Arbetet är en litteraturöversikt och bygger på fjorton kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa har tagits fram i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Resultat Många patienter med stomi upplever en försämrad kroppsuppfattning, sänkt livskvalitet och svårigheter kring intima och sociala situationer. Patienter med permanent stomi har lättare för att anpassa sig till stomin än patienter med temporär stomi. Kvinnor upplever sämre mental hälsa än män och yngre kvinnor påverkas mer än äldre. Patienters upplevelser skiljer sig också beroende på kultur och sociodemografiska faktorer. De flesta patienter upplever vården som tillfredsställande, men det finns ett uttalat behov hos patienter av att få stöd och samtal kring sex och samlevnad. En del patienter har varit missnöjda med information och stöd som har erbjudits. Andra har efterfrågat möjligheten att få träffa andra personer, utöver vårdpersonal, som gått igenom en stomioperation. Slutsats Patientens upplevelse av att leva med en stomi har många bakomliggande aspekter. Generellt sett är de flesta patienter nöjda med sin vård, förutom på det emotionella planet där det efterlyses mer stöd, information och rådgivning kring sexualitet och samlevnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)